دوشنبه, تير 03, 1398

Live Accordion

بنيانگذار و مدیر عامل آموزه/ مؤسسه ناب ايران است.

ادامه دارد...

مدير واحد انتشارات مؤسسه ناب ایران است.

ادامه دارد...

موسس و مشاور ارشد موسسه لین اینترپرایز است.

ادامه دارد...

مدیر و مربی برجسته موسسه لین اینترپرایز است.

ادامه دارد...

مربی و مشاور برجسته ناب.

ادامه دارد...

مشاوری که کیفیت را به ژاپنی‌ها آموخت.

ادامه دارد...

بنیانگذار سیستم تولید شرکت والئو.

ادامه دارد...